ประกาศผลกิจกรรม

Big Thanks Big Gift

GMM Grammy มอบโชคกว่าล้านบาท แจกใหญ่ให้เยอะกว่าเดิม

ครั้งท่ี่ 4

 • รถยนต์ MG3 X Sunroof มูลค่า 546,000 บาท(ราคาไม่รวม VAT.7%) จำนวน 1 รางวัล ได้แก่
  หมายเลข 6692236XXXX / คุณกวีพันธ์ ปาลิตานนท์
 • โทรศัพท์มือถือ Huawei P9 มูลค่า 15,300 บาท(ราคาไม่รวม VAT.7%) จำนวน 20 รางวัล ได้แก่
  หมายเลข 6691887XXXX / คุณลลิตา มณีสว่างวงศ์
  หมายเลข 6686416XXXX / คุณภัทรภร แสงฉัตรแก้ว
  หมายเลข 6683711XXXX / คุณสาลินี วัฏฏะสิงห์
  หมายเลข 6689689XXXX / คุณกนกพร สุขุมาลจันทร์
  หมายเลข 6688561XXXX / คุณตะวัน อธิภัทรโยธา
  หมายเลข 6688601XXXX / คุณเชิดชาย ฐิติรัตนพรณ์
  หมายเลข 6690917XXXX / คุณมาริสา มานุวงษ์
  หมายเลข 6691832XXXX / คุณฟาตีมา เวทย์ศิริยานันท์
  หมายเลข 6685155XXXX / คุณตระการ ตันสุวรรณ
  หมายเลข 6694181XXXX / คุณพิศพิชชา แก้วใส
  หมายเลข 6680295XXXX / คุณทนาวีร์ คงอ้น
  หมายเลข 6687817XXXX / คุณธัญลักษณ์ อินทร์พรหม
  หมายเลข 6686714XXXX / คุณทอง จารุพักตร์วิทยา
  หมายเลข 6687224XXXX / คุณธนากร จันทพิมพ์
  หมายเลข 6697110XXXX / คุณศิริปัญญา กูรมะสุวรรณ
  หมายเลข 6687150XXXX / คุณคลัง จำปา
  หมายเลข 6687812XXXX / คุณณัฏฐัชญภรณ์ ไรทห์ไมเออร์
  หมายเลข 6681665XXXX / คุณพิมพร อภิชาตบุตร
  หมายเลข 6681354XXXX / คุณทวีศักดิ์ บุตรนามรักษ์
  หมายเลข 6699821XXXX / คุณแขก สหายสุข

ครั้งท่ี่ 3

 • สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 11,299บาท รวม 5 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,495 บาท ได้แก่
  หมายเลข 6683341XXXX / คุณยุพา ชูกำลัง
  หมายเลข 6694809XXXX / คุณศรชัย ช่วยรัมย์
  หมายเลข 6685438XXXX / คุณทินวรรณ มามี
  หมายเลข 6681016XXXX / คุณเทียน แก้วประดับ
  หมายเลข 6681803XXXX / คุณชุติกาญจน์ เธียรเจริญชัย

ครั้งท่ี่ 2

 • สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 11,299บาท รวม 5 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,495 บาท ได้แก่
  หมายเลข 6689470XXXX / คุณนฤมล จงเจริญ
  หมายเลข 6683190XXXX / คุณไนหนาบ อามีนี
  หมายเลข 6687054XXXX / คุณวิชิต บูระณะพิสิฐ
  หมายเลข 6680618XXXX / ร้อยตรีดำเนิน ยะสินธราภรณ์
  หมายเลข 6699336XXXX / คุณธัญญรัตน์ คันธรักษ์

ครั้งท่ี่ 1

 • สร้อยคอทองคำหนัก 50 สตางค์ มูลค่ารางวัลละ 11,299บาท รวม 5 รางวัล รางวัลละ 1 เส้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 56,495 บาท ได้แก่
  หมายเลข 6681614XXXX / คุณจันทร์จิรา สมญาดี
  หมายเลข 6661404XXXX / คุณกนกกูล คำเมืองไหว
  หมายเลข 6689543XXXX / คุณธงไชย โชคอนันต์รัตนา
  หมายเลข 6661187XXXX / คุณจารุกร ศิริ
  หมายเลข 6685916XXXX / คุณมนูญ นาคสุข

หมายเหตุ : เงื่อนไขการรับรางวัล

 • การติดต่อรับชองรางวัล ต้องติดต่อรับภายใน 30 วันนับจากวันที่ประกาศผล
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
 • ของรางวัลที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท จะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% และVAT 7% ของมูลค่าของของรางวัลที่ได้รับ
 • ไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับของรางวัลให้บุคคลอื่นได้
 • ผู้โชคดีที่มีสิทธิ์รับรางวัล จะต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • การตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

เลขที่ใบอนุญาต ๕๐๕/๒๕๖๐, ๕๐๖/๒๕๖๐, ๕๐๗/๒๕๖๐ และ ๕๐๘/๒๕๖๐